0919895489

[VNNET] Resource [DBTech] Credits Intergration for XF2 1.0.1

[VNNET] Resource [DBTech] Credits Intergration for XF2 1.0.1

product.on_sale

When your website contains important information or interesting content that people want to sell or buy, this is the add-on for you. With this addon, you can buy or sell resources through [DBTech] Credits' virtual currency system.

Khi trang web của bạn chứa thông tin quan trọng hoặc nội dung thú vị mà mọi người muốn bán hoặc mua, đây là tiện ích bổ sung dành cho bạn. Với addon này, bạn có thể mua hoặc bán tài nguyên thông qua hệ thống tiền ảo của [DBTech] Credits.

TÍNH NĂNG:

- Cho phép mua bán tài nguyên sử dụng hê thống tiền ảo [DBTech] Credits.
- Tạo event để sử dụng các loại tiền ảo theo ý muốn.
- Thiết lập phí khi thành viên bán được sản phẩm.
- Phân quyền nhóm thành viên được phép sử dụng chức năng này.
- Phân quyền nhóm thành viên bỏ qua việc mua tài nguyên.

Nhật ký cập nhật

															Phiên bản: 1.0.1 - 10/09/2021
															

- Fixed Event trigger for DBTech Credits 5.7.0+ and require DBTech Credits 5.7.0+.

  • https://dichvuweb.top/files/1-webp.58

  • https://dichvuweb.top/files/2-webp.59

  • https://dichvuweb.top/files/3-webp.60

  • https://dichvuweb.top/files/4-webp.61

  • https://dichvuweb.top/files/5-webp.62

  • https://dichvuweb.top/files/6-webp.63

  • https://dichvuweb.top/files/7-webp.64