0919895489

[VNNET] Advanced Index For XF2 1.0.6

[VNNET] Advanced Index For XF2 1.0.6

product.on_sale

Addons có chức năng thêm thẻ noindex cho Xenforo 2. Với add ons này việc cho phép hoặc chặn công cụ tìm kiếm index các chủ đề hoặc các trang không mong muốn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn có thể thêm các tiêu chuẩn bài viết được phép index theo ý mình.

Tính năng:

++ Tối thiểu số từ để noindex một chủ đề.
++ Tối thiểu số bài trả lời cho noindex một chủ đề.
++ Số ngày kể từ ngày đăng bài cuối cùng lên noindex một chủ đề.
+ Noindex tất cả các chủ đề trong một diễn đàn (và tùy chọn để noindex forumdisplay trang cho các diễn đàn này).
++ Noindex trang diễn đàn của họ.
++ Các chủ đề Noindex bắt đầu bởi usergroup.
++ Các chủ đề của thành viên Noindex cụ thể.
++ Thành viên để loại trừ khỏi noindex (danh sách trắng).
- Khả năng nhập thẻ meta tự động theo một tùy chọn.
- Cho phép các nhóm người dùng cụ thể chỉnh sửa sổ tay thẻ meta.

 

This plugin makes an easy way to only display your best content to search engines by adding meta index tag automatically, so if a thread meets one of the criteria set, the noindex tag will be removed without any interventions.

It is completely automated, however, administrators can also manually edit individual posts via the threads tool.

FEATURES:
++ Minimum number of words to noindex a thread.
++ Minimum number of replies to noindex a thread.
++ Age in days of last post to noindex a thread.
++ Noindex all threads in a forum (and option to noindex forumdisplay pages for these forums).
++ Noindex their forum view pages.
++ Noindex threads started by usergroup.
++ Noindex specific members' threads.
++ Members to exclude from noindex (whitelist).
- Ability to input meta tag automatically by a option.
- Permission to allow specific usergroups to edit meta tag manual.

  • https://dichvuweb.top/files/1-webp.65

  • https://dichvuweb.top/files/2-webp.66

  • https://dichvuweb.top/files/3-webp.67

  • https://dichvuweb.top/files/4-webp.68