0919895489

[VNNET] Credits Restrict Attachments, Content For XF2 1.1.0

[VNNET] Credits Restrict Attachments, Content For XF2 1.1.0

product.on_sale

Add ons có tác dụng ẩn file đính kèm hoặc nội dung sử dụng Credits Premium 2. Bạn có thể đặt giá tiền theo từng post cho liên kết, nội dung muốn hạn chế, file đính kèm.

Tính năng

  • Ẩn nội dung quan trọng bằng credits
  • Ẩn File đính kèm bằng Credits.
  • Cài đặt thuế cho người bán file/ nội dung.

 

Addon creates content restriction with credits premium 2. You can set the price for each post for the link, the content you want to restrict, the attachment.

FEATURES:


- Restrict important content with credits

- Restrict Attachments with Credits.

- Setting tax when seller receive credits

Nhật ký cập nhật

															Phiên bản: 1.1.0 - 29/09/2020
															

- Added can view count purchased. - Added can view users purchased.

  • https://dichvuweb.top/files/6-png.12

  • https://dichvuweb.top/files/9-webp.13

  • https://dichvuweb.top/files/10-webp.14

  • https://dichvuweb.top/files/11-webp.15

  • https://dichvuweb.top/files/12-webp.16