0919895489

[VNNET] Thread Fake View Count For XF2

[VNNET] Thread Fake View Count For XF2

Administrator

Administrator hổ trợ mục này

Đã hổ trợ

Tác giả này sẽ phản hồi trong thời gian 3 ngày làm việc.

Liên hệ tác giả

Tác giả này sẽ trả lời các câu hỏi của người mua và cung cấp hỗ trợ có giới hạn thông qua hệ thống hỗ trợ của riêng họ và trang Bình luận.

Hỗ trợ mặt hàng bao gồm:

  • Sẵn có của tác giả để trả lời các câu hỏi
  • Trả lời các câu hỏi kỹ thuật về các tính năng của mặt hàng
  • Hỗ trợ với các lỗi và sự cố được báo cáo
  • Trợ giúp với nội dung của bên thứ 3 đi kèm

Tuy nhiên, hỗ trợ mặt hàng không bao gồm:

  • Dịch vụ tùy chỉnh
  • Dịch vụ cài đặt nâng cao

Xem chính sách hỗ trợ mặt hàng